23 China CDC scientists on the list of "global top 100,000 scientists"

chinacdc.cn | Updated: 2022-04-14
Twenty-three scientists from the China CDC have made the list of "global top 100,000 scientists" released by globalauthorid.com on March 29, 2022. 
 
The list by the China-based database of global scholars is based on the quality of their advanced scientific and technological papers. 
 
Each paper is assessed in terms of the Metrics periodical score, citation frequency, and type and author attribution ranking, among other indicators, according to globalauthorid.com. 
 
The 23 China CDC scientists on the list are:
 
1.China's top 1,000 scientists: George F. Gao, Tan Wenjie, and Wu Guizhen;
 
2.Global top 100,000 scientists: Also cited in addition to the above three scientists are Feng Zijian, Zhou Maigeng, Zhou Xiaonong, Wu Zunyou, Shao Yiming, Wang Yu, Wu Yongning, Li Qun, Xu Jianguo, Xu Wenbo, Liang Xiaofeng, Lu Roujian, Liu Qiyong, Yang Gonghuan, Li Dexin, Li Yichong, Dong Xiaoping, Wang Linhong, Liang Guodong, and Duan Zhaojun.
 
Source:http://www.globalauthorid.com/WebPortal/EliteOrder